Software

สแกน คิวอาร์

เรารวบรวมผลิตภัณฑ์ IoTs คุณภาพจากทั่วโลก เช่น RFID, RTLS, GPS, IoT sensor, LP-WAN เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการทั้งระดับ เล็ก กลาง และใหญ่ ผ่านการให้บริการมาตรฐานระดับสากล พร้อมคำแนะนำและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ผ่านการออกแบบระบบ IoT มาแล้วมากกว่า 100 โครงการตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา