โซลูชั่นของเรา

โซลูชั่นของเรา

ระบบริหารจัดการคลังสินค้า

ระบบติดตามตำแหน่งในคลังสินค้ามีไว้สำหรับติดตามสินค้า ทรัพสินย์ เครื่องจักร อุปกรณ์ และพนักงานที่ดำเนินงานคลิงสินค้าทั้งหมด เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน ติดตามตำแหน่งจัดเก็บสินค้าเพื่อลดระยะเวลาการหาสินค้า หรือตำแหน่งจัดเก็บสินค้า ติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่เพื่อป้องกันการสูญหาย และลดต้นทุนการดำเนินงานต่างๆ เช่น ค่าน้ำมันจากการใช้งานรถโฟล์คลิฟต์ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตามความหมายของ ISO 8373:2012: หมายถึง การควบคุมอัตโนมัติ ความสามารถในการถูกตั้งโปรแกรมหรือการตั้งค่าการทำงานได้อย่างหลากหลายด้วยระบบตั้งแต่ 3 แกนขึ้นไป สามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบติดตั้งและรูปแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ .

ระบบบริหารจัดการขนส่ง

ระบบบริหารจัดการการขนส่งหรือ Transportation Management system (TMS) คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งที่รวบรวมทั้งการวางแผนการขนส่ง (Delivery Plan), การบริหารจัดการคิว (Quqe Management), การบริหาร, การบริหารจัดการ Fleet รถขนส่ง (Fleet management) เข้าไว้ด้วยกัน

ระบบระบุตำแหน่งในอาคาร

ระบบระบุตำแหน่งแบบเรียลไทม์ (RTLS) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อระบุและติดตามตำแหน่งของวัตถุหรือบุคคลแบบเรียลไทม์ ทำงานในรูปแบบการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ อัลตราซาวน์ หรืออินฟราเรด

ระบบควบคุมการผลิต

กระบวนการควบคุมและการปรับปรุงประสิทธิภาพ (PCO) เป็นกระบวนการรักษาหรือเพิ่มประสิทธภาพตัวแปรควบคุมต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าออกมาให้ได้ตามมาตรฐาน